Aktuálne semináre - SVO

Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.

Academic publishing

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuálne semináre


Nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov účinný v praxi od 25. mája 2018

Lektor:
JUDr. Vladimír Pirošík

Miesto konania:
Slovenská akadémia vied, Akademická 2, Nitra

Dátum konania:
31.5.2018

Obsah seminára:
- Nová európska legislatíva (GDPR) a legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov (OÚ)
- Kľúčové zásady spracúvania OÚ v praxi
- Prehľad nových povinností prevádzkovateľov informačných systémov
- Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi
- Bezpečnosť a ochrana OÚ – nové bezpečnostné opatrenia
- Nové prevádzkovateľsko - sprostredkovateľské zmluvy
- Zodpovedná osoba a jej povinnosti - zmeny a novinky
- Mlčanlivosť, poučenie
- Záznamy o spracovateľských operáciách (predtým evidencia informačných systémov)
- Pravidlá prevádzkovania kamerových systémov
- Spracúvanie OÚ v pracovnoprávnych vzťahoch a súkromie zamestnanca na pracovisku a v
spoločných priestoroch
- Vyhotovovanie a šírenie fotografií a videozáznamov
- Dochádzkové systémy
- Ochrana práv dotknutých osôb
- Úrad na ochranu osobných údajov SR: organizácia, pôsobnosť, kontrola, konanie
- Sankcie až do 20 miliónov eur za nedodržanie zákona
- Zverejňovanie osobných údajov podľa osobitných predpisov
- Najčastejšie porušenia legislatívy v oblasti ochrany OÚ a námety na riešenie
- Diskusia

Účastnícky poplatok na osobu je 75,- EUR

                                  
 
Konzultačný deň o zákone č. 504/2003 Z.z. s účinnosťou od 1.5.2018 a s tým súvisiace problémy


Lektor:
                              JUDr. Pavol PAČUTA                                
uznávaný odborník v oblasti pozemkového práva

 
Miesto konania:
Slovenská akadémia vied, Akademická 2, Nitra

Dátum konania:


V čase od 9 – 14:30 hod.
/prezentácia od 8:00 – 9:00 hod./Xlinguae.eu

© SVO s.r.o. 2009 - 2018

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky