Aktuálne semináre - SVO

SVO s.r.o.

Academic publishing

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuálne semináre

_________________________________________________________________________________________________________________________________AKTUÁLNE ZMENY a APLIKAČNÁ PRAX ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

 
Lektor:
 Ing. Helena Polónyi

Miesto konania:
Slovenská akadémia vied, Akademická 2, Nitra

Dátum konania:
10. marca 2017
V čase od 9 – 15 hod

Program:
- Výnimky zo zákona - § 1 ods. 2-12
- Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky - § 6
- Osoba podľa § 8
- Rozdelenie zákaziek na časti a zmiešané zákazky
- Podmienky účasti - zmena legislatívy v oblasti trestnej zodpovednosti právnických osôb
- Konflikt záujmov, Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov
- Centrálne a príležitostné verejné obstarávanie - rozdiely
- Jednotný európsky dokument
- Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
- Register konečných užívateľov výhod verzus register partnerov verejného sektora
- Referencie v ET a podľa zákona
- Zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy počas ich trvania
- Odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
- Súťažné podklady po novom
- eKomunikácia
- Reverzná verejná súťaž
- Rozdiel medzi ekvivalentom a variantným riešením
- Nové kritéria na vyhodnotenie ponúk
- Diskusia


_________________________________________________________________________________________________________________
Správa registratúry a archívnej činnosti

Lektor:
 Mgr. Terézia Féderová
 Vedúca OSV MV SR, Štátny archív v Nitre

Miesto konania:
Slovenská akadémia vied, Akademická 2, Nitra

Dátum konania:
6. 4. 2017

Program:
 
 
-         Prehľad platných právnych predpisov v oblasti správy registratúry a archívnej činnosti,
 
-         Zákon č. 266/2015  Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 
-         Vyhláška MV SR č. 410/2015 z 9. decembra 2015 o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu,
 
-         Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   
 
-         Registratúrny poriadok a registratúrny plán – príprava, posudzovanie a schvaľovanie, ich funkcia pri správe registratúry a vyraďovaní záznamov,
 
-         Správa registratúry v organizáciách, zásady vyraďovania registratúrnych záznamov v organizáciách, rozdiel medzi registratúrnou a archívnou hodnotou dokumentu,
 
-         Archívna činnosť v organizáciách, archívy organizácií,
 
-         Diskusia.

Ako bonus od nás dostanete USB Kľúč
______________________________________________________________________________________________

Konzultačný deň:

POZEMKOVÉ PRÁVO A S TÝM SÚVISIACE VZŤAHY

Lektor:
                              JUDr. Pavol PAČUTA                                
uznávaný odborník v oblasti pozemkového práva

 
Miesto konania:
Slovenská akadémia vied, Akademická 2, Nitra

Dátum konania:
9. februára 2017
V čase od  9 – 15 hod.

Program:

- Aplikácia zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v praxi   
Kedy sa nepovažuje pozemok za poľnohospodársky a rozdiely v evidencií C-KN a EKN, kedy možno prevádzať pozemok bez použitia § 3 ods. 3 až 10 a podľa § 5 a 6 cit. a kedy sa musí postupovať podľa cit. ustanovení zákona, a pod.

- Aplikácia zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov v praxi
Podniková evidencia pôvodných družstiev a nájomné vzťahy k pozemku: vznik - zmena - zánik,
Užívanie pozemku bez nájomnej zmluvy nájomcom a vznik nájomného vzťahu s dôrazom na predmet,
Skončenie nájomného vzťahu : dohodou - výpoveďou - odstúpením,
Prípady skončenia nájomného vzťahu výpoveďou: Pri nájomnej zmluve na dobu určitú a neurčitú,
Osobitné prípady odstúpenia od nájomnej zmluvy prenajímateľom a nájomcom, a pod.

-   Osobitné poznatky účastníkov seminára z praxe a ich riešenia, ako predmet nájmu a platnosť NZ podľa súdov a iné.
Právne normy upravujúce pozemkové právo podľa občianskeho zákonníka, zákona o pôde,  zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, katastrálneho zákona, zákona o poľovníctve, zákona o pozemkových spoločenstvách  / občiansky zákonník (zák. č. 40/1964 Zb. v neskoršom znení ), zákon o pôde (zák. č. 229/1991 Zb. v n. z.),  katastrálneho zákona (zák. č. 162/1995 Z. z. v n. z.), zákona o poľovníctve (zák. č. 274/2009 Z. z. v n. z.), zákona o pozemkových spoločenstvách zák. č. 97/2013 Z. z. v n. z. /

Xlinguae.eu

© SVO s.r.o. 2009 - 2017

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky